Decyzja o zmianie imienia i nazwiska

Pobierz

Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.o zmianie imienia i nazwiska, zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, a w przypadku małoletniego dziecka - na pisemny wniosek jego przedstawiciela ustawowego.Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Decyzję o zmianie bądź o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego trafił wniosek, albo jego zastępca.. 3 ustawy o zmianie imienia i nazwiska, stronie przysługuje odwołanie od niniejszej decyzji .Zmiana imienia następuje na wniosek Postępowanie w zakresie zmiany imienia wszczyna się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uzasadniony ważnymi powodami.. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.. Kiedy można zmienić imię i nazwiskoZwolnione z opłaty skarbowej są decyzje o zmianie nazwiska jeżeli wnioskodawca udokumentuje stan ubóstwa.. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji..

Decyzja w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

Przede wszystkim nasze dane osobowe, w tym numer PESEL i dane do korespondencji.Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska prowadzone jest wyłącznie na wniosek i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska, od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo wojewody.. 1, decyzję o wyrażeniu zgody na zmianę imienia lub nazwiska bądź o odmowie wyrażenia zgody na proponowaną przez wnioskodawcę zmianę wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca.Opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia/nazwiska wynosi 37 zł.. Obowiązek osobistego złożenia wniosku umożliwia potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.Jak wynika z treści art. 12 ust.. Podanie w tego typu sprawach powinno zawierać kilka elementów.. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca..

Zobacz również: Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.

Należy także oczywiście podać numer PESEL i podstawowe dane z dowodu, a także wskazać urząd stanu cywilnego, który wydał akt urodzenia lub akt małżeństwa (zależnie od tego, czy zmienia się nazwisko rodowe czy ślubne.We would like to show you a description here but the site won't allow us.Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Nr 220, poz. 1414) Kazus 1 Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Nowak lat 37, od dawna boryka się ze swoją wewnętrzną naturą: urodził się jako jedynak w zamożnej rodzinie artystów, którzy uwielbiali niekonwencjonalne życie.13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk.. W razie decyzji, która jest niezadowalająca, stronie służy odwołanie do wojewody.. Organ właściwy, dokumenty - wniosek o zmianę imienia lub nazwiskaUstawa określa zasady zmiany imienia lub nazwiska na inne imię lub nazwisko oraz właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której dotyczy ta zmiana..

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

z powodu noszenia dotychczasowego nazwiska był narażony na szereg nieprzyjemności, w tym akty przemocy.. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.Zgodnie z art. 70 PASC, rodzice mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenia o zmianie imienia lub imion dziecka.. Nowa ustawa wprowadza kilka modyfikacji w stosunku do poprzedniej regulacji, ale zasady dokonywania zmian imienia lub nazwiska pozostają podobne.Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie decyzji.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Generalną zasadą jest, że wniosek należy złożyć osobiście do kierownika urzędu stanu cywilnego.. Decyzję wnoszący odbiera osobiście w uzgodnionym uprzednio .Wniosek o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek A, pokój 6, tel.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu .Projekt ustawy o zmianie imienia i nazwiska uzgodniony!.

Decyzję w sprawie zmiany imienia bądź nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.

Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Po wydaniu decyzji o zmianie imienia bądź nazwiska małoletniego dziecka następującej na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka .Nazwisko i imię spełniają dwie podstawowe funkcje: służą do oficjalnego, urzędowego oznaczenia człowieka oraz do wyróżnienia w kontaktach towarzyskich z innymi osobami.. Kierownik urzędu stanu cywilnego albo jego zastępca, który wydał decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, przesyła ją, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony rejestr stanu cywilnego, do kierownika urzędu stanu cywilnego, który .Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego.. Zmiany nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, gdy dotyczą zmiany: a) nazwiska ośmieszającego lub nielicującego z godnością człowieka, b) na nazwisko używane,Decyzja o zmianie nazwiska wynika z faktu, iż ww.. Na podstawie 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 14 ust.. Zasady, zgodnie z którymi można dokonać zmiany imienia i nazwiska, tryb postępowania w tych sprawach oraz określenie organów właściwych do dokonania tej zmiany są uregulowane w ustawie z 17 października 2008 .. W przypadku decyzji odmownej - 10 zł.. Zmianie ulec może zarówno imię nadane przez rodziców, imię (nazwisko) zmienione wskutek późniejszych zdarzeń (patrz niżej), jak i już zmienione w opisywanym trybie.1 Olga Rudowska, Patrycja Kaczor ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA Materiały: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dnia r. ( Dz.U..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt