Ustawa o służbie cywilnej 1922

Pobierz

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 marca 1927 r. w sprawie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. Tekst pierwotny.. z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wzoru formularza skierowania do komisji lekarskiej stosowanego w Służbie Więziennej.Tekst pierwotny.. 9 i 10, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa Służby Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), środkami z rezerwy budżetowej na modernizację służby cywilnej, utworzonej w ustawie budżetowej.Państwowa służba cywilna.. Na podstawie art. 16 ust.. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i neutralnego politycznie wykonywania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną.. o państwowej służbie cywilnej.. Był to bardzo ważny krok na drodze do odbudowy niepodległej Polski, tworzenia struktur odradzającego się państwa.. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz .Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.. Dekret z dnia 25 października 1948 r. o zmianie ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej..

o państwowej służbie cywilnej.

- Akty Prawne .. Dla pracowników państwowych, którym w myśl ustaw o uposażeniu zaliczono do wysługi lat pewien czas poprzedniej służby państwowej, samorządowej lub pracy zawodowej, czas ten uważa się za czas służby w rozumieniu ustępu pierwszego artykułu niniejszego.. Art. 116 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Problematyka kadr urzędniczych administracji publicznej wymagała pilnego rozwiązania.5 days agoFeb 17, 20222) ustawą z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 czerwca 2021 r. 2.. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrudnieni, na podstawie ustawy, w urzędach określonych w art. 3, zwani dalej "urzędnikami służby cywilnej".Tekst pierwotny.. 21, poz. 164) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych późniejszemi przepisami prawnemi i niniejszem rozporządzeniem .Art..

Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U.

2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.. .3 days agoUstawa o sluzbie cywilnej Omówienie ustawy o służbie zagranicznej, Prawo, Prawo2 Ustawa o Służbie Medycyny Pracy, bhp, Ogólne przepisy BHP Ustawa o Służbie Więziennej, Akty prawne - stan prawny na 22.11.2011 Kierowanie w administracji Ustawa o służbie cywilnej, Szkoła, Uczelnia 2003 11 11 Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy .. 2 lit b i art. 10 RODO oraz Kodeksu Pracy, ustawy - Prawo budowlane, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o .wiedza z zakresu przepisów Ustawy o Policji, Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o rachunkowości, Ustawy o finansach publicznych, .. w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej.. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały .TodayPraca w Służbie Cywilnej Ogłoszenia o naborach Wyniki naborów Wróć do wyników Ogłoszenia o naborach; Wyniki naborów; Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ..

... Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.

"; 2) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: "Art. 5a.3 days agoPaństwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.. Ustawa z dnia 21 marca 1924 r. w przedmiocie zmian niektórych postanowień ustawy .1.. Pokaż treść w pełnym oknie1.. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego .Przepis art. 11a ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 21, poz. 164) w brzmieniu nadanym dekretem niniejszym nie ma zastosowania do tych pracowników państwowych, którzy przed wejściem w życie niniejszego dekretu złożyli egzamin praktyczny lub zostali od niego zwolnieni.Ostatecznie ustawa o państwowej służbie cywilnej z 1922 r. przestała obowiązywać z chwilą wejścia w życie nowego kodeksu pracy z 1974 r. .. Ustawa o służbie cywilnej została uchwalona przez Sejm RP 18 grudnia 1998 r., a weszła w życie 1 lipca 1999 r. uchylając dotychczas obowiązującą ustawę o służbie cywilnej z 1996 r. .Feb 17, 202215 zadania Szefa Służby Cywilnej ust.. Strony dostępne w domenie mogą zawierać adresy skrzynek mailowych.. Państwowa służba cywilna .Mija właśnie 100 lat, gdy Sejm II Rzeczypospolitej w dniu 17 lutego 1922 uchwalił ustawę o państwowej służbie cywilnej..

W ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 4 w ust.

Ustawa z dnia 22 grudnia 1925 r. zmieniająca niektóre postanowienia ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej.Ustawa z dnia 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zmian w ustawie z dnia 17 lutego 1922 ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt