Negatywne skutki zróżnicowania

Pobierz

Gęsta zabudowa zmniejsza komfort życia.. Apartheid Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres rozszerzony, klasa IV/VZróżnicowanie rasowe, językowe, religijne i kulturowe ludności świata , kształtu czaszki, nosa,warg oraz grupy krwi.. Udostępnij.. Wprowadzenie Przeczytaj Audiobook Mapa myśli Dla nauczyciela work.odpowiedział (a) 15.09.2012 o 16:30.. Najbardziej zróżnicowanymi pod względem narodowościowym i etnicznym są kraje Afrykańskie ze względu na.. Niższa temperatura w lecie na obszarach leśnych.. 2.poniżej przedstawiono równanie .TodayTodaySkutki migracji mogą być pozytywne jak i negatywne oraz dotyczyć krajów z których ludzie migrują oraz tych do których migrują.. Jeżeli likwidowano by granice dużym problemem stałoby się to jakiej jesteśmy narodowości.. 1.której produkty dają pozytywny wynik próby z KSANTOPROTEINOWEJ?. Dyskryminacja.. Talmud zróżnicowanie religijne świata zróżnicowanie religijne Polski wpływ religii na rzowój gospodarczy burka hermetyczność kast poligamia koszerno .Jakie są konsekwencje zróżnicowania etnicznego?. Podaj po jednym pozytywnym i negatywnym skutku dużego zróżnicowania.. Wymień dwa pozytywne i dwa negatywne skutki dużego zróżnicowania narodowościowego.. Powstawanie pięter roślinności w górach.. około 14 godzin temu 11 GeografiaApr 20, 2022Nawożenie gleb i roślin wywierać może dodatni, jak i ujemny wpływ na środowisko biologiczne..

POZYTYWNE: 1.Negatywne skutki zróżnicowania narodowościowego.

Dużym problemem globalizacji jest kwestia obywatelstwa.. Dla nauczyciela SCENARIUSZ LEKCJI Imię i nazwisko autorki: Magdalena Fuhrmann Przedmiot: geografia Temat zajęć: Skutki zróżnicowania rasowego na świecie.. Konflikty na tle religijnym, kulturowym i etnicznym.. Szkoła ponadpodstawowa.. Ludność zamieszkująca obszary 46 niepodległych państw tego kontynentu jest zróżnicowana etnicznie, językowo, wyznaniowo oraz pod względem struktury płci i wieku.Negatywne skutki urbanizacji możemy zróżnicować zależnie od tego, czy mówimy o krajach wysoko czy słabo rozwiniętych.. B. Uszkodzenie i obumieranie drzew, zakwaszenie gleby, wód, niszczenie elewacji budynków i pomników.Sep 8, 2020Skutek: A.. Żyją poza obrąbem swojego państwa.1.. Trudność w znalezieniu pracy z powodu dużej konkurencji.. Liczba ludności Europy na tle ludności świata.. Migracja jest to wędrówka ludności, która ma na celu zmianę miejsca pobytu w kraju lub za granicą.. mąka ziemniaczana ,mleko, sok z jabłek, wełna owcza, cukier buraczany pióro ?. Wady: *rasizm.. Prześladowanie.. Skutki te mogą wpływać na funkcjonowanie gospodarki oraz społeczeństwo.. Pochodzenie tych różnic wywołuje wiele dyskusji.. Powstawanie chaotycznej, prowizorycznej zabudowy w dzielnicach nędzy (np. slumsy) 6..

2.przyczyny, przejawy i skutki nierówności społęcznych ?.

Powstawanie izolowanych dzielnic.. +poznawanie kultur , obyczajów religijnych + poznawanie gwary , nowych języków NEGATYWNE -konflikty religijne ,wojny ,śmierć wielu ludzi ,łamanie praw człowieka -zacieranie się kultur(mieszanie się religii) -negatywne traktowanie osób o innej kulturze , rasie ,języku -pozbawiają miejsc pracy np ,chińczycy w polsce zajmuja miejsca Polakom -przewaga obcej cywilizacji , ujemny przyrost naturalny np.Polaków w Polsce - większy przyrost .Podaj po dwa przykłady pozytywnych i negatywnych skutków zróżnicowania kulturowego ludności.Szkoła ponadpodstawowa.. B. Występowanie częstych mgieł, dużego zachmurzenia silnych wiatrów.. C. kkarina1212 kkarina1212 .. -negatywne traktowanie osób o innej kulturze , rasie ,języku .Dowodzą tego sukcesy gospodarcze Japonii .. Negatywne skutki urbanizacji w krajach o różnym poziomie rozwoju kraje wysoko rozwinięte gospodarczo kraje słabo rozwinięte gospodarczo gęstość zaludnienia duża gęstość zaludnienia powoduje dużeNajważniejsze wskaźniki zróżnicowania etnicznego (ELF, PREG, Ethnic) zostały opracowane przy użyciu Wskaźnika Herfindahla-Hirschmana (HHI), będącego miarą koncentracji rynku i określającego szacunkowy poziom zagęszczenia w danej branży oraz poziom konkurencji na danym rynku..

Proszę czekać... 0.Konsekwencje zróżnicowania religijnego ludności .

Zalety: * poznawanie innych kultur i religii.. Kolejnym negatywnym skutkiem globalizacji są migracje.Negatywne skutki zróżnicowania narodowościowego Wśród najważniejszych negatywnych skutków zróżnicowania narodowościowego należy uwzględnić: konflikty wewnętrzne pomiędzy narodami i mniejszościami narodowymi lub mniejszościami etnicznymi czy społecznościami etnicznymi, ich skutkiem z kolei mogą być wojny domowe (np. w b.Negatywne: - pogarszanie się warunków środowiska na skutek skażenia powietrza, wód gruntowych i podziemnych, gleb - problem składowania i utylizacji odpadów - zwiększenie hałasu i wibracji - zmniejszenie przestrzeni terenów zielonychNegatywne skutki:-trudności z wyżywieniem ludności - przeludnienie powoduje brak mieszkań - bezrobocie - migracje ludności ze wsi do miast - niski poziom życia - pogarszanie się warunków zdrowotnych i higienicznych - powstawanie dzielnic biedy - emigracja zarobkowa - wzrost agresji, przestępczości i patologi społecznych - choroby cywilizacyjne - ograniczenie zasobów ziemi uprawnej - deficyt wody - zanik naturalnej szaty roślinnej - zanieczyszczenia środowiska Wypisałam nieco .NEGATYWNE skutki istnienie mniejszości narodowych: 1.. Najpowszechniej przyjeła się teoria, że zróżnicowanie ludności jest efektem długotrwałej izolacji oraz poleca 85 % GeografiaPrzedstaw w formie ciągu przyczynowo-skutkowego powstawanie kwaśnych deszczów oraz ich skutki, wpisując we właściwe miejsca litery odpowiadające poniższym określeniom..

Dobre oraz złe konsekwencje.Skutki zróżnicowania rasowego POZYTYWNE NEGATYWNE.

Omów zróżnicowanie rasowe, językowe .Przedstaw pozytywne i negatywne skutki zróżnicowania religijnego i kulturowego społeczeństwa.. W Europie mieszka obecnie 742 mln osób, co stanowi 10,4% ogólnej liczby ludności świata (dane z 2013 roku).. Konsekwencje zróżnicowania etnicznego w Etiopii:.ZRÓŻNICOWANIE RASOWE Istnienie ras próbują wyjaśnić różne teorie naukowe Łączy.. Formy przemieszczania się ludności( S. Kozak 2010, s.16-17): .. Emisja tlenków siarki oraz azotu.. W dużym stopniu negatywny skutek mogą wywierać zarówno nawozy organiczne i mineralne, jednak te drugie są o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska.. Częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.. Zacznę od omówienia pozytywnych aspektów gdyż ich jest stosunkowo mniej.Niewątpliwe negatywnym skutkiem globalizacji będzie rozpad państw i zanik tego co dla danego kraju było specyficzne i piękne.. prosze od myślni… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.. * zapoznanie się z innymi zwyczajami itp. * poznawanie potraw i architektury innych kultur.. Cywilizacja europejska to pewien..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt